YUSUKE SASAKI

sampo photo. 3

Photo byYUSUKE SASAKI
CameraiPhone 5s
LocationTokyo, Japan
Date2014.7.29