YUSUKE SASAKI

sampo photo. 14

Photo byYUSUKE SASAKI
CameraiPhone 5s
LocationSaitama, Japan
Date2015.6.9