YUSUKE SASAKI

sampo photo. 16

Photo byYUSUKE SASAKI
CameraiPhone 5s
LocationTokyo, Japan
Date2016.12.6